Vluchtelingen in huis

U bent bereid om vluchtelingen op te nemen in uw huis. Een mooi gebaar van menslievendheid.

Maar wat met de verzekeringen?

Brandverzekering:

Wat de brandverzekering betreft doet u er goed aan het kapitaal van uw inboedel te verhogen zodat ook de bezittingen van de vluchtelingen die u onderdak geeft verzekerd zijn.

Agomax geef elkeen die een vluchteling in huis opneemt een korting van 10% op zijn of haar brandverzekering.

Contacteer ons hiervoor via mail op info@agomax.be en bezorg ons een kopie van uw brandpolis evenals een kopie van de inschrijving in het vluchtelingenregister van de persoon of personen die bij u onderdak krijgen.

Familiale verzekering:

Een vluchteling zal via uw polis familiale ook verzekerd zijn tenzij…hij of zij schade aanricht aan uw bezittingen. Hierna vindt u de omschrijving van wie allemaal verzekerd is (bron: Assuralia)

Een familiale BA-verzekeringsovereenkomst vergoedt niet alleen de schade die u zelf veroorzaakt hebt, maar is ook verplicht de schade te vergoeden veroorzaakt door:

  • uw samenwonende echtgenoot
  • alle bij u inwonende personen, met inbegrip van studenten die om studieredenen buiten het hoofdverblijf verblijven 
  • het huispersoneel en de gezinshulp 
  • personen die belast zijn met de bewaking van uw kinderen en huisdieren, telkens als hun aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het geding komt. 

Familiale BA-polissen zijn aangepast aan de realiteit van het hedendaagse leven en kunnen ook de aansprakelijkheid dekken van onder andere:

  • uw samenwonende partner 
  • personen die bij u inwonen, maar elders verblijven wegens gezondheidsredenen, omdat ze op reis zijn of door hun werk 
  • uw minderjarige kinderen en die van uw samenwonende echtgenoot of partner, ook al wonen ze niet meer bij u 
  • personen die economisch afhankelijk zijn van u, van uw samenwonende echtgenoot of partner, ook al wonen ze niet meer bij u 
  • minderjarige kinderen van derden wanneer ze onder de hoede staan van een verzekerde die bij u inwoont 
  • personen die tijdelijk bij u verblijven tijdens de vakantie of tijdens familiale of uitzonderlijke evenementen 

Kijk goed de algemene voorwaarden van uw polis na om te weten of uw polis aangepast is aan uw bijzondere situatie! Indien u een familiale zou hebben als alleenstaande en dus niet al gezin dan zal u de polis moeten laten aanpassen en een kleine bijpremie betalen als “gezin”.

Tot slot wenst Agomax elkeen te danken die een bijdrage leveren aan de vluchtelingenproblematiek door onderdak te verlenen.