Procedures

Acceptatieprocedure:

Elk risico dient beoordeelt te kunnen worden alvorens een tarief kan uitgewerkt worden.

Om die reden stelt Agomax tal van vragen aan de prospect. Deze vragen hebben te maken met de identiteit van de prospect, de wijze waarop gecommuniceerd wordt met de prospect,  een beeld van het schadeverleden van de prospect en een omschrijving van het te verzekeren risico.

Zolang één van deze vier elementen niet ingevuld is kan er geen exacte beoordeling gegeven wordt en kan er bijgevolg geen tarief uitgewerkt worden.

Agomax behoudt zich het recht voor een vergoeding te vragen alvorens over te gaan tot de tariferingsprocedure.

Tariferingsprocedure:

Eens de vier onderdelen van de acceptatie volledig gekend zijn werkt Agomax een tariefvoorstel uit. Dit voorstel heeft tot doel de klant een verzekering voor te stellen die zo nauw mogelijk aansluit bij de wensen en de noden van de klant. Hierbij hebben de voorwaarden en de premie voorrang op de vergoeding die wij voor ons advies ontvangen.

Agomax stelt zich tot doel, wanneer mogelijk, 3 voorstellen van 3 verschillende verzekeringsmaatschappijen aan te bieden aan de klant. Op basis van deze voorstellen en de toelichting die Agomax aan de klant geeft kan deze vervolgens beslissen al dan niet in te gaan op één van de gemaakte voorstellen.

Contractprocedure:

Zodra de klant zijn akkoord gegeven heeft omtrent één van de gemaakte en besproken voorstellen zal Agomax de polis opstellen bij of laten opstellen door de verzekeringsmaatschappij in kwestie. Vanaf dat moment zal Agomax de polis van de klant beheren, opvolgen en evalueren.

Schadeprocedure:

Bij schade zal de klant Agomax meteen op de hoogte brengen van wat er precies gebeurd is en de nodige documenten, foto’s, bestekken en facturen aan Agomax overmaken. Indien Agomax het nodig acht zal de aangeduide schadebeheerder bij de klant langsgaan om de schade vast te stellen en met de klant te bespreken wat de te nemen stappen zijn. Indien Agomax het nodig acht zal de aangeduide schadebeheerder eveneens aanwezig zijn op de expertise.

Om een optimale opvolging en bijstand aan de klant te kunnen bieden wijst Agomax erop dat alle documenten nooit rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij bezorgd worden maar steeds via Agomax. Deze “omweg” zorgt ervoor dat Agomax de nodige adviezen meteen aan de klant kan overmaken en zodoende een goede schadeafhandeling mee kan helpen realiseren.