Privacy

Privacy

Agomax privacyverklaring:

Agapa verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Günther Polfliet via mail verzekeringen@agomax.be.

Verwerkingsdoeleinden
Agomax verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- polis- en schadebeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van polisopmaak, schadeverloop, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering* en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen.

Overmaken aan derden
Ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Agapa verbonden zijn of met enige andere partner van Agomax;
Agomax garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en de verzekeringswetgeving).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 , met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: verzekeringen@agomax.be

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) contact@apd-gba.be.

* Profilering zijn alle diverse elementen die noodzakelijk zijn om een “risico” in te schatten, de verzekeraar het “risico” te aanvaarden of te weigeren en de mogelijkheid te geven aan de klant om de polis af te sluiten.