Verplichte financiële uitwisseling

Op 1 januari 2016, gaat de CRS-wetgeving in voege. CRS staat voor Common Reporting Standard.

Het einddoel van CRS is de overheden toelaten een inzicht te krijgen in gegevens van hun inwoners om belastingontduiking tegen te gaan. In dat opzicht zullen financiële instellingen nagaan in welk land hun klanten belastingplichtig zijn.

CRS vloeit voort uit de eerder ingevoerde Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Deze Amerikaanse wetgeving is van toepassing op alle financiële instellingen wereldwijd. CRS wijkt echter op een aantal belangrijke punten af van FATCA zoals bijvoorbeeld de manier waarop de klanten zich moeten identificeren, geen minimumdrempels en een veel bredere doelgroep.

Net zoals voor FATCA zullen de verzekeringsmaatschappijen jaarlijks aan de Belgische overheid gegevens verstrekken over rekeninghouders (particulieren en rechtspersonen) met een fiscale woonplaats in het buitenland, evenals over de Belgische passieve entiteiten (vb. holding) met een substantieel aandeelhouderschap door buitenlandse belastingplichtigen. Zo wordt het voor de lidstaat waar de begunstigde zijn fiscale woonplaats heeft mogelijk inkomsten of opbrengsten te belasten volgens de nationale fiscale wetgeving. De CRS zorgt dus vooral voor een harmonisatie van de gegevensuitwisseling.

Om deze aangifteplicht te kunnen realiseren zijn de verzekeraars verplicht om bijkomende identificatievragen te stellen aan de klanten (zowel fysieke als morele personen).

De CRS-reglementering moet in het algemeen nageleefd worden voor alle overeenkomsten waarvoor FATCA ook moet worden nageleefd, dus vooral beleggingscontracten maar ook voorzorgcontracten zijn niet helemaal uitgesloten. In de praktijk zullen de verzekeraars de CRS-vragen opnemen in alle documenten en toepassingen.

Als verzekeringnemer zal je vanaf 1 januari 2016 volgende gegevens moeten meedelen:

 • geboorteland
 • type identiteitsdocument (Belgische of buitenlandse identiteitskaart, paspoort of ander) en nummer
 • vervaldatum van dit document
 • belastingplichtig in België (= fiscale woonplaats)
 • fiscaal identificatienummer:
  • voor een persoon met fiscale woonplaats in België: het rijksregisternummer
  • voor een rechtspersoon met een fiscale woonplaats in België: het ondernemingsnummer (KBO)
  • als de fiscale woonplaats niet België is: de TIN (Tax Identification Number) zoals gekend in de fiscale woonplaats

De CRS-reglementering legt de verplichting op om in 2017 een eerste aangifte te doen voor alle transacties van 2016.

Met dank aan Allianz