Keuzevrijheid

Eerder stelden wij al dat het lezen van een overeenkomst, alvorens te tekenen, heel belangrijk is. Hierna leest u waarom.

De overeenkomst die u wordt voorgelegd door het bedrijf, betreft een standaardovereenkomst. Een standaardovereenkomst is een overeenkomst die voor de meest voorkomende situaties een antwoord biedt. In casu bevatten deze de voorwaarden die het bedrijf oplegt en die men dient te aanvaarden indien men gebruik wenst te maken van de diensten van het bedrijf. Deze zijn te nemen of te laten.

Het bedrijf ondertekende de oorspronkelijke overeenkomst voor akkoord. Dit betekent dat zij akkoord gaan met de inhoud, zoals deze was op het ogenblik dat het bedrijf deze ondertekende. De overeenkomst werd u vervolgens opgestuurd. Bent u het niet eens met de inhoud van de overeenkomst en brengt u wijzigingen aan dan verandert de inhoud van de overeenkomst. De inhoud is dus niet langer diegene waarmee het bedrijf akkoord was gegaan. Hierdoor wordt de overeenkomst nietig. Artikel 1108 B.W. stelt immers duidelijk dat voor de geldigheid van een overeenkomst vier voorwaarden zijn vereist. Eén van deze voorwaarden is de toestemming van de partij die zich verbindt. Het bedrijf gaf haar toestemming voor de oorspronkelijke overeenkomst maar niet voor de door u aangepaste versie.

Indien het bedrijf toch akkoord zou zijn gegaan met uw wijzigingen, dient zij deze wijzigingen te paraferen. Op deze wijze kan men immers vaststellen dat het bedrijf niet enkel op de hoogte was van de wijzigingen maar ook dat zij expliciet haar akkoord hiermee heeft verklaard.
Worden de wijzigingen niet geparafeerd en er ontstaat een discussie omtrent deze wijzigingen, zal de partij die de rechtsgeldigheid van deze wijzigingen inroept, dienen te bewijzen dat de medecontractant hiermee zijn of haar akkoord heeft verleend. Indien echter geen van beide partijen de wijzigingen betwist, is er uiteraard geen probleem.

Een overeenkomst is dus niet zomaar geldig omdat die door beide partijen werd ondertekend. Aangezien de wijzigingen niet zijn geparafeerd, dient u als eisende partij in dit geval aan te tonen dat, ondanks het gebrek aan geparafeerde wijzigingen, het bedrijf toch haar akkoord heeft verleend met de wijzigingen. Als het bedrijf expliciet meldt dat zij niet akkoord gaat, zal u wellicht niet slagen in uw opzet. De wijzigingen zullen dan ook niet aanvaard kunnen worden.

Zoals reeds gezegd, betreft de overeenkomst die het bedrijf u voorlegt, een standaardovereenkomst. U kan zich hiermee akkoord verklaren of u kan dit weigeren. Dit is de contractsvrijheid die u heeft, namelijk om wel of niet een overeenkomst aan te gaan. Kan u niet akkoord kan gaan met het voorgestelde contract, maar wenst u toch beroep te doen op de diensten van tegenpartij, dan raden wij u aan om met tegenpartij een overeenkomst te sluiten, waar zowel u als het bedrijf mee akkoord kunnen gaan. Het bedrijf is echter niet verplicht dit te doen, aangezien de contractsvrijheid ook voor hen geldt.

Met dank aan Euromex